Polityka prywatności

img img img

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie internetowym www.pralnia.pami.pl. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę i/lub niezbędnych do wykonania zawartej umowy. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zlecenia/zgłoszenia reklamacyjnego.

Prosimy pamiętać, że w dowolnej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Do podstawowych aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych należą: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) – zwane dalej „RODO”, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), stanowiąca akt wykonawczy do ww. rozporządzenia.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PAMI sp. z o.o. sp. kom., ul. Dudziarska 1A, 04-317 Warszawa, biurokielce@pami.pl.

II. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Przetwarzamy Państwa dane w celu wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO), w celu informowania o dostępnych produktach i usługach (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO), a także rozpoznawania zgłoszeń reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c, RODO)

III. Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji umowy, jak również w zakresie w jakim przepisy prawa nakazują nam ich udostępnienie. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy, kancelarie prawne.

IV. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez GastroProdukt przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy oraz przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy stronami.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą. Dostęp do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadasz prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, prostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje CI prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych praz konsekwencji niepodania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Zastrzegamy jednak, że niepodanie danych osobowych może uniemożliwić realizację złożonych zamówień.

X. Zautomatyzowanie podejmowania decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI. cookies - Państwa dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na www.pralnia.pami.pl

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników odwiedzających naszą stronę. Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę internetową.

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami firmy PAMI sp. z o.o. sp. kom. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na naszej stronie internetowej nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

Cookies to niewielkie „porcje” informacji, zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Państwa preferencje. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę, iż wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Rejestracji, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z naszej strony internetowej, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami pomocy:

Urządzenia przenośne:

XII. Prawo do cofnięcia zgody

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: biurokielce@pami.pl W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Państwa danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt za pomocą e-mail: biurokielce@pami.pl. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: PAMI sp. z o.o. sp. kom., ul. Mostowa 5, 25-530 Kielce.